Thuật toán Payday Loan 2.0

Thuật toán Payday Loan 2.0 đã được xác nhận sẽ cập nhật cùng lúc với Panda 4.0

40 Trong 12 giờ qua, chúng tôi đã có xác nhận từ Google rằng họ đã tung ra hai bản cập nhật web đế chống SPAM; Panda 4.0 và Payday Loan 2.0. Panda 4.0 đã được xác nhận bởi Matt Cutts trên Twitter, trong khi Payday Loan 2.0 ban đầu được công bố thông qua Search